Thursday Night – Mixed (St. Ives Showground)

2013 PASA Stallions FC Mixed Team

 

1. Kim Christou

3. Saskia Seivers

6. Rima Melia

7. Rachel White

8. Steven Saba

9. Enrique Horna

10. Nick Melia

11. Ben Christou

87. Michael Abate

110. Leanne Saba